Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:
1.1. iDrive2GO scootertheorie onder handelsnaam: Scooter-theorie.be :
iDrive2GO scooter theorie
Fellenoordstraat 50
4811 TJ Breda
T. 0031 85 06 09 707
E. info@idrive2go-theorie.nl
KvKnr.: 70931712
BTWnr.: NL029624253B01
Bank: NL 24 INGB 0008 0084 90

1.2. Kandidaat: Elk natuurlijke persoon, gedomicilieerd in België, minstens 17 jaar oud, die zich aanmeldt voor een Workshop. Een minderjarige Kandidaat laat zich bij deze aanmelding bijstaan door een vertegenwoordigingsbevoegde meerderjarige.
1.3. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen de Kandidaat en Scooter-theorie.be op grond waarvan Scooter-theorie.be zich ertoe verbindt de Kandidaat een cursus aan te bieden.
1.4. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Kandidaat gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
1.7. Workshop: Een ééndaagse opleiding ter voorbereiding van een theoretisch rijexamen voor een rijbewijs categorie AM, zoals nader omschreven op de Website.
1.8. Aanbod: Het aanbod aan Cursussen zoals vermeld op de Website.
1.9. Website: www.scooter-theorie.be
1.10. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen scooter-theorie.be en de Kandidaat in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden en modaliteiten.
2.3. Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts tegenwerpbaar aan scooter-theorie.be na uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding.

Artikel 3 Inschrijving en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1.
De Overeenkomst komt tot stand nadat de Kandidaat zich heeft ingeschreven voor een cursus via de Website. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het ogenblik van bevestiging per e-mail door scooter-theorie.be van een verzoek tot inschrijving van de Kandidaat per email.
3.2. De Kandidaat verbindt zich ertoe om bij inschrijving voor een cursus actuele, correcte en volledige persoonsgegevens mede te delen. De privacyverklaring van scooter-theorie.be is van toepassing op deze persoonsgegevens.
3.3. De Kandidaat geeft bij inschrijving de cursusdag van zijn/haar voorkeur op. Scooter-theorie.be doet haar best om de opgegeven cursusdag in te willigen, maar indien deze volzet is, zal Scooter-theorie.be een nieuwe cursusdag aan de Kandidaat bevestigen.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1.
De prijzen van de cursus worden vermeld op de Website en gelden onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld op de Website. Scooter-theorie.be kan deze voorwaarden en modaliteiten op elk ogenblik wijzigen zolang de Overeenkomst met de Kandidaat nog niet tot stand is gekomen.
4.2. De prijzen van de Cursus zijn inclusief BTW. In deze prijzen zijn eveneens inbegrepen: de kosten verbonden aan de huur van locatie waar de “online” les wordt gegeven, de docent, het oefenmateriaal, zoals nader aangegeven op de Website.
4.3. De prijzen van de Cursus zijn exclusief eventuele kosten verbonden aan het afleggen van het theoretisch rijexamen zelf bij het examencentrum.
4.4. Promoties en acties gelden enkel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld op de Website en onze sociale media (Facebook-Instagram-Snapchat etc.)

Artikel 5 Verplichtingen van Scooter-theorie.be
5.1.
Scooter-theorie.be zal de Cursus naar best vermogen inrichten en aanbieden, op professionele wijze en volgens de regels van de kunst.
5.2. Scooter-theorie zal voor deze Cursus beroep doen op bekwame en deskundige docenten.
5.3. Scooter-theorie.be zal het oefenmateriaal met de nodige zorgvuldigheid samenstellen. Het oefenmateriaal zal na de totstandkoming van de Overeenkomst digitaal aan de Kandidaat worden toegezonden aan het opgegeven e-mailadres. Indien er zich problemen zouden stellen bij het openen van het digitale oefenmateriaal neemt de Kandidaat contact op met Scooter-theorie.be en zullen partijen in overleg bepalen op welke wijze het oefenmateriaal aan de Kandidaat wordt toegezonden.
Artikel 6 Verplichtingen van de Kandidaat
6.1 Scooter-theorie.be heeft het recht om de Kandidaat de toegang of de verdere toeging tot de Cursus te weigeren in de volgende gevallen:
6.1.1 De Kandidaat is niet aanwezig op het afgesproken tijdstip en locatie
6.1.2 De Kandidaat kan bij aanvang van de Cursus geen geldige Identiteitskaart voorleggen
6.1.3 De Kandidaat gedraagt zich tijdens de Cursus niet overeenkomstig de instructies en aanwijzingen van de docenten
6.1.4 De Kandidaat volgt de Cursus voor andere doeleinden dan zich voor te bereiden op een theoretisch examen.
6.1.5 De Kandidaat neemt tijdens de Cursus één van volgende zaken mee: foto, – film- en andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, verdovende middelen, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen, op straffe van inbeslagname.

6.1.6 De Kandidaat weigert om zijn mobiele telefoon tijdens de Cursus uit te schakelen.
6.2. In de gevallen vermeld in artikel 6.2, zal de prijs van de Cursus integraal door Scooter-theorie.be verworven zijn.

Artikel 7 Herroepingsrecht
7.1.
De Kandidaat heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de Overeenkomst. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
7.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Kandidaat Scooter-theorie.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Kandidaat kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar is daartoe niet verplicht.
7.3. Als de Kandidaat de Overeenkomst herroept, ontvangt de Kandidaat alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Scooter-theorie.be op de hoogte werd gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen, terug. Scooter-theorie.be betaalt de Kandidaat terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Kandidaat de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Kandidaat uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Scooter-theorie.be zal de Kandidaat voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen.
7.4. Als de Kandidaat evenwel heeft verzocht om de Overeenkomst te laten aanvangen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Kandidaat de volledige prijs van de cursus.

Artikel 8 Overmacht
8.1.
Indien een overmachtssituatie de uitvoering van de Overeenkomst voor Scooter-theorie.be onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst, is Scooter-theorie.be gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tijdens de duur van de overmachtssituatie. Een nieuwe datum voor de cursus zal desgevallend aan de Kandidaat worden medegedeeld.
8.2. Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder recht op of plicht tot op enige schadevergoeding. De prijs zal desgevallend integraal aan de Kandidaat worden terugbetaald.
8.3. Als een overmachtssituatie wordt o.a. begrepen: elk handelen of nalaten van de Kandidaat of een derde; niet, niet –tijdige of gebrekkige levering van producten of diensten door één of meerdere leveranciers; ziekte of absentie van één of meerdere docenten; problemen met de toegang tot een locatie; elektrische panne of afsluiting; wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege; stakingen en vakbondsacties; brand, wateroverlast, pandemieën en epidemieën of ongevallen.

Artikel 9 Uitdrukkelijk ontbindend beding
9.1.
Indien één der partijen een inbreuk pleegt ten aanzien van één of meerdere van zijn/haar verbintenissen onder de Overeenkomst, dan heeft de andere Partij het recht om, naar vrije keuze, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij, de Overeenkomst te ontbinden lastens de andere partij hetzij, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de inbreuk wordt geremedieerd.
9.2. In een partij op grond van artikel 9.2 gerechtigd is om tot ontbinding van de Overeenkomst lastens de andere partij over te gaan, dan heeft deze partij recht op een schadevergoeding, dewelke forfaitair begroot wordt op de prijs betaalde voor een Workshop, zonder rekening te houden met eventuele acties of kortingen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1.
Het resultaat van de Kandidaat op een theoretisch examen hangt louter en alleen af van de prestaties van de Kandidaat. Scooter-theorie.be kan bijgevolg niet garanderen dat de Kandidaat voor het theorie examen zal slagen, ook al heeft de Kandidaat één of meerdere cursussen gevolgd, zodat Scooter-theorie.be, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die daaruit voor de Kandidaat voortvloeit.
10.2. Behoudens opzet of grove nalatigheid, is Scooter-theorie.be niet aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal en/of beschadigingen aan de eigendommen van de Kandidaat tijdens of naar aanleiding van een cursus.
10.3. Behoudens opzet of grove nalatigheid, is Scooter-theorie.be niet aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Scooter-theorie.be geleverde informatie.
10.4. Behoudens opzet of grove nalatigheid, is Scooter-theorie.be niet aansprakelijk voor onjuistheden in het lesmateriaal en/of de Workshop.
10.5. Indien de Kandidaat na februari 2014 twee keer niet is geslaagd voor het theoretisch rijexamen categorie B, dan dient de Kandidaat het twaalf uren attest te behalen bij een erkende rijschool. Behoudens opzet of grove nalatigheid, kan Scooter-theorie.be niet aansprakelijk worden gehouden als de Kandidaat zijn/haar examen niet kan afleggen door het ontbreken van de twaalf uren attest.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid.
11.1
Scooter-theorie.be is eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die door Scooter-theorie.be in het kader van de Overeenkomst aan de Kandidaat wordt medegedeeld, met inbegrip van het oefenmateriaal. Scooter-theorie.be verleent aan de Kandidaat voor de duur van de Overeenkomst een niet -overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot deze informatie met een deelname door de Kandidaat aan een cursus als exclusieve oogmerk. De Kandidaat zal deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, ook niet voor de commercialisatie van deze informatie voor eigen rekening of voor rekening van derden, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Scooter-theorie.be.
11.2. De Kandidaat zal de informatie bedoeld in niet aan derden mededelen of overdragen. De Kandidaat zal deze informatie beveiligen tegen diefstal, beschadiging en verlies.

Artikel 12 Herkansing.
12.1.
Indien de Kandidaat een cursus volgt en niet slaagt voor zijn daaropvolgend theorie-examen rijbewijs categorie AM, dan beschikt de Kandidaat de mogelijkheid om in te schrijven voor een tweede Workshop aan een verlaagde prijs, onder de voorwaarden en modaliteiten aangegeven op de Website.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
13.1
. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de Overeenkomst.
13.2. Kandidaat en Scooter-theorie.be zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3. De rechtbank bevoegd op grond van artikel 624 Ger. W. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen Scooter-theorie.be en de Kandidaat met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Klachten
14.1. Voor klachten dient de Kandidaat zich schriftelijk te wenden tot Scooter-theorie.be op het email adres: info@scooter-theorie.be

Artikel 15 Overige bepalingen
15.1
Indien en voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven. Partijen machtigen de bevoegde rechtsmacht om de nietige bepaling te matigen tot een rechtsgeldig bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

———————————————————————————————————————————-
Herroepingsformulier Aan Scooter-theorie.be:

iDrive2GO scootertheorie onder handelsnaam: Scooter-theorie.be :
iDrive2GO scooter theorie
Fellenoordstraat 50
4811 TJ Breda
T. +32 (0) 800 71 321
E. info@idrive2go-theorie.nl
KvKnr.: 70931712
BTWnr.: NL029624253B01
Bank: NL 52 INGB 0006 6852 94