Privacy

Privacyverklaring

7 januari 2021

Uw privacy is voor Scooter-theorie.be van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet‐ en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat wij:
• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd in overeenstemming met de geldende regelgeving gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.scooter-theorie.be allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Inschrijven op de website
Wij zijn een bedrijf dat theorie‐cursussen aanbiedt. U kunt zich online inschrijven om deel te nemen aan de cursus. Tijdens de cursus wordt u gedurende een paar uur voorbereid op het theorie‐examen, wat later die dag zal plaatsvinden.
Wanneer u zich op de website inschrijft om deel te nemen aan een cursus, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de inschrijving netjes af te kunnen handelen. De gegevens die wij hiervoor gebruiken zijn uw NAW‐gegevens, telefoonnummer en e‐mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw voor en/ of achternaam en e‐mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit liever niet, dan kunt u dit ten allen tijde aan ons melden. De persoonsgegevens die wij hiervoor gebruiken zijn, uw NAW‐gegevens, telefoonnummer en e‐
mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie gedurende drie maanden.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per e‐mail
• via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e‐mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.
In onze website zijn tevens social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Advertenties
Onze website vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP‐adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis zou kunnen gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
• Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
• Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onze Contactgegevens
Scooter-theorie.be
Fellenoordstraat 50
4811 TJ Breda
T. +32 (0) 800 71 321
E. info@scooter-theorie.be
KvK nr.: 70931712
BTWnr.: NL029624253B01
Bank: NL 52 INGB 0006 6852 94